Sattulan kyläyhdistys


Jätä kommentti

Sattulan kylätiekokeilu on käynnistynyt

Runsas vuosi sitten Sattulan kyläyhdistyksen vuosikokouksessa ideoitu kylätiekokeilu on toteutunut – kiitos ELY-keskuksen – ja liikenteen käytössä. Uusi tasainen pinta sopii pienipyöräisillekin laitteille esim. rullaluistimet. Tienpinnan painumat ja halkeamat on korjattu. Sattulantien kestää taas kymmeniä vuosia hyvässä kunnossa. Hidastetöyssyjen uusinta muutti töyssyt ehkä hieman liianakin jyrkiksi. Mutta nopeudet niiden kohdalla hidastuvat varmastl.

Alkuvaiheessa ajatus oon ainakin kiinnittänyt laajalti huomiota. Se on inspiroinut myös sananvaihtoon ja keskuteluihin, jooissa kriittisiäkin asenteita on noussut esiin:

Kokeilun jatkuessa ELY-keskus tutkii sen vaikutuksia ja toimivuutta. Erityisne mielenkiintoista oon nähdä, miten ratkaisu toimii talvikeleillä.

Pikaisen sadan auton otoksen perusteella 95 % ajaa oikein, 2 % käyttää reunaviivaa kuskin tähtäyslinjana ja 3 % kiihdyttää ennen hidastekoroketta, tekee hätäjarrrutukseen ja kiihdyttää hidasteen jälkeen moottori ulvoen (aina sama auto).

Ajoneuvoliikenteen määrä ehkä hieman kasvanut (uteliaita tutustujia on käynyt melko paljon). Ajonopeudet ovat tuntuvat laskeneet aikaisemmasta. Bonuksena auringon häikäisemät autoilijat eivät enää pakota jalankulkijoita hyppäämään pellon puolelle, kuten joskus aiemmin kävi.

Leveät pientareet ja hyvä päällyste ovat houkutelleet kävelijöitä, pyöräilijöitä ja rullaluistelijoita.

  


Jätä kommentti

SATTULAN kyläyhdistyksen kevätkokous 15.6 klo 18 -20

Sattulan kylyhdistyksen kevätkokous järjestetään perjantaina 15.6 klo 18 – 20 Hattula Golfin uuden klubin tiloissa.   Kokouksen alussa luovutetaan Kunniasattulalainen n:ro 1 kunniakirja Katriina Koskelle (kso https://sattula.wordpress.com/2018/02/18/sattulan-maisematarinat/).

Ennen virallista kokousta esitellään Sattulan kylätien suunnitelmaa ja toteutusaikataulua (ELY-keskuksen edustaja ja suunnittelija).  Kyläläiset voivat esittää ajatuksiansa suunnitelmasta.

Vrallisessa kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (vuoden 2017 toimintakertomus ja talous, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle).  Lisäksi voidaan käsittelyyn ottaa hallitukselle kesäkuun alkuun mennessä esitetyt muut asiat.


Jätä kommentti

Sattulantie uuden suomalaisen kylätien malliksi?

Sattulan kyläyhdistyksen kevätkokous 2017 päätti tehdä ELY-kekskukselle aloitteen Sattulantien muuttamisesta uudentyyppiseksi kylätieksi välillä. Kylätien sijaitsee Sattulan keskellä. Kyse on vanhan kylän raitista, jossa on nykyisin 40 ja 50 km nopeusrajoitus ja jota käytetään kylän aluetta palvelevaan liikenteeseen. Kesäaikaan väylä on suosittu pyöräily ja ulkoilureitti.  Sen pituus on 2,5 km.  Sattulan kylätiekokeilulla tavoitellaan sujuvaa ja turvallista liikkumista tiellä, jossa erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Hankkeessa tie päällystetään uudelleen ja kylätiemerkinnät toteutetaan kesän 2018 aikana. Sattulan kylätiekokeilu parantaa liikenteen turvallisuutta sekä pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteita.

Sattulantien kokeilukohde / Google

Ilmakuva Sattulasta – Sattulantie (kuvaus: Timo Riipi ja Petri Haarala)

Nykyisellä tiellä, jossa ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä, samoilla kaistoilla autojen kanssa liikkuvat myös jalankulkijat, pyöräilijät, kuntoilijat, koululapset, koirien ulkoiluttajat, kissat jne. Merkittävä käyttäjäryhmä on myös Panssariprikaati, jonka harjoituksissa ja ”Lehijärven lenkin” sotilaat kulkevat usein Sattulantietä pitkin.

Ehdotuksen mukaan kylätie olisi kevyen liikenteen ehdoilla toimiva liikenneväylä, jossa ajoneuvoliikenteelle on varattu vain yksi kaista (leveys 3,0 m), joka on osoitettu ajoratamaalauksella. Ajoneuvokaistan molemmin puolin on 1, 5 m leveä kevyen liikenteen päällystetty piennaralue. Esimerkki kylätieratkaisusta haettiin Hollannista, missä vastaavantyyppisiä väyläratkaisuja on käytetty yleisesti.

Kuva hollantilaisesta kylätiestä

Sattulantien ajateltu poikkileikkauskuva

Uudenmaan Ely-keskus on lämmennyt ajatukselle, Kokeilukohteena Sattulantie on todettiin hyväksi sopivan käyttäjämäärän ja rauhallisen luonteensa vuoksi. Suunnittelukäytännötkin ovat menossa siihen suuntaan, että halutaan löytää myös muita ratkaisumalleja kuin ainainen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Strafica Oy on suunnittelemassa kokeilua. Tarkoitus on käynnistää kokeilu jo tänä vuonna, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan ja rahoitus löytyy.  Jos ratkaisu toimii odotetulla tavalla, voi se olla mallina muillekin ongelmallisille kylien keskustojen ja asuinalueiden väylille.


Jätä kommentti

Kunniasattulainen

Sattulan kyläyhdistyksen johtokunta voi nimetä Kunniasattulalaisen.  Kunniasattulalisia voi olla korkeintaan kymmenen.  Kunniasattulalainen on pysyvä arvonimi, jonka käyttöoikeus säilyy henkilöllä myöntämisen jälkeen koko eliniän.  Kunniasattulalaiselle luovutetaan Sattulan yleisessä vuosikokouksessa Kunniasattulalaisen numeroitu kunnniakirja.  Lisäksi johtokunta antaa kunniajäsentunnuksen.  Se on numeroitu Sattulalaisen Sjömannin veneveistämön veneentappi, johon kunniasattulalainen voi hankkia kohtuuhintaan aidon sattulalaisen puusoutuveneen Sjömannin veneveistämöltä.

Nimeämisen edellytykset ja rajoitukset ovat seuraavat:
Kunniasattulalainen

  • ei asu eikä ole vapaa-ajan asukas Sattulassa
  • on tehnyt merkittävää työtä Sattulan hyväksi
  • on edistänyt Sattulan kylän myönteistä julkisuuskuvaa

Kunniasattulalaisia saa nimetä vuosittain vain yhden.  Elossa olevien kunniasattulalaisten saa olla korkeintaan kymmenen.

Kunniasattulalaiset

Nro 1, 17.2.2018

Katriina Koski

Maisema-asiantuntija, NEUVO 2020 ympäristöasiantuntija, projektipäällikkö Maisematarinoita-hanke

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi, Häme

puh 040 148 8220

katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi

 

 

Perustelut:
Katriina Koski on ansiokkaasti nostanut Sattulaa esille julkisuudessa.  Hän on ollut aloitteentekijä ja pääasiallinen tekijä ja koordinaattori Sattulan maisematarinoissa, jotka on laadittu v. 2016 – 2018 ja julkistettu netissä 17.2.2018.  Lisäksi hän on ilmoittanut Sattulan vuoden 2017 maisemateko – kilpailuun, jossa Sattula voitti Kanta-Hämeen vuoden maisematekokilpailun.  Hän on mys lupautunut tukemaan ja ylläpitämään jatkossakin yhdessä kyläyhdistyksen kanssa Sattulan maisematarinoita netissä.

Sattulan maisematarina löytyvät netistä osoitteesta http://proagria-mkn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=9c30132b79bf4ae29c5eedc2b7cd7610


Jätä kommentti

Moniasuminen – kylien kasvava voima

Paikasta riippumaton työnteko on yleistynyt nopeasti. Lisäksi entistä useampi meistä on riippumaton vakituisesta työstä mm. eläköitymisen ansiosta. Vapaus valita kuhunkin ajankohtaan sopivin asuinpaikka on nopeasti lisääntynyt.

Tästä on aluksi ollut seurauksena kesämökkien muuttuminen puolivakinaisiksi, ympärivuotisiksi asunnoiksi. Kylien yhteisöt voisivat kehittyä vahvoiksi tulevaisuuden asuinympäristöiksi. Uusia avauksia tarvitaan?

Sattulan kehittämisen monet tavoitteet ovat toteutuneet.   Vuonna 2003 ajatukset olivat päivän vesi- ja liikenneongelmissa.  Vettä ei tullut eikä mennyt.  Liikennettä tuli ja meni sensijaan liikaakin – soraralli jyräsi tehokkaasti Sattulantietä ja muukin raskas liikenne oikoi sen kautta.  Tilannetta kuvaa hyvin perustamistilaisuuden muistioksi Jaskan laatima runo.

Nyt vesijohto ja viemäri kattaa kylän melko hyvin.  Sattulantie on rauhoittunut.  Uusiakin ajatuksia sen kehittämiseksi uutena ”kylätien” kokeilukohteena on selvitettävänä.  Voisimme tarttua uusiin haasteisiin?

Vesi 2003 _ Jaskan runo


1 kommentti

Kyläyhdistystä tarvitaan?

Sattulan kyläyhdistyksen perustavassa kokouksessa oli 26.2.2003 paikalla 78 henkilöä. Kokoava asia oli kylän vesihuollon rakentaminen. Lisäksi halutiin kehittää kylän yhteistä uimarantaa jakokunnan omistamalle ranta-alueelle.

Kyläsuunnitelma 2003 kokosi vielä monia muita tärkeitä asioita mm. Sattulantien läpikulku- ja nopeusrajoitusten toteuttamisen. Kaikki kyläsuunnitelman asiat saatiin toteutumaan vuoteen 2010 mennessä ja lisääkin syntyi vuoden 2008 kyläsuunnitelmassa.

Nyt Sattula taitaa olla valmis! Kevätkokouksessa oli paikalla 4 henkeä. Pohdinnassa kuitenkin oli jopa kyläyhdistyksen toiminnan lopettaminen. Käytännössä kylän yhteisten asioiden kehittäminen ja käsittely todettiin vaikeaksi ilman toimivaa yhdistystä. Pienein sääntömuutoksin päätettiin toimintaa jtkaa ja kehittää.

Lehijärven ymoäristö muodostuu erillisistä kylistä, joilla on paljon yhteistä. Pelkolan koulun lakkauttamisne jälkeen koulun kenttäalue jäi kunnan omistukseen. Sitä on talvisin käytetty jääkiekkokenttänä. Mutta prantamisen varaa olisi. ongelmana Plekolassa on puuttuva toimija, joten rahoituksen hakeminen on vaikeaa. Koska kenttä palvelee myös Sattulalaisia ja tarjoaa pelimahdollisuuksia myös nuorisolle, päätettiin lähteä kehittämään Pelkola – Areenaa kaikkien lehijärveläisten yhteiseksi harrastukentäksi.

Halukkaita talkoolaisia löytyy, kun on konkreettinen omaa etua palveleva kohde. Mutta asioiden organisointiin tarvitaan aina joku toimija, jolla on edellytykset hoitaa rahoitusta ja hankkeiden toteutusta. Yhteisten asioiden hoitamiseen abstraktilla tasolla ei tahdo löytyä halukkaita. Sattulasta kyllä varmasti löydetään ratkaistu, mutta aktiiviseempaa mukanaoloa toivotaan kaikilta kyläläisiltä.

Kesän jälkeen valmistuu Sattulan maisematarinat nettiin kaikkien nähtäville. Sitä odotellessa esitellään Hattula-päivillä Sepän pirttiä ja poltetaan Juhannuksena Lehijärven suurin kokko, jos uskalletaan!